POSTUPAK – Subvencije za kupovinu električnog vozila 2024. (DETALJNO)

POSTUPAK – Subvencije za kupovinu električnog vozila 2024. (DETALJNO)

Kako do subvencije za kupovinu električnog vozila?

Elektro vozila 2Elektro vozila 3Elektro vozila 4Elektro vozila 5Elektro vozila 6Elektro vozila 7

Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila u skladu sa ovom uredbom možete preuzeti OVDE

Tekst Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon može se pogledati OVDE:

 

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину
(„Службени гласник РС”, број 92/23), а у вези са Законом о заштити животне средине
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11
– УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ КУПОВИНE
НОВИХ ВОЗИЛА КОЈА ИМАЈУ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин спровођења субвенционисане
куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон у циљу подстицања
еколошки прихватљивог вида транспорта.
Под новим возилима (у даљем тексту: возила) у смислу ове уредбе сматра се
оно возило које није било у употреби и није било регистровано до дана подношења
захтева за субвенционисану куповину новог возила у складу са овом уредбом.
Под возилима из става 1. овог члана подразумевају се следеће врсте возила:
1) возила врсте L – мопеди, мотоцикли, трицикли, четвороцикли:
(1) врста L1 – мопед,
(2) врста L2 – лаки трицикли,
(3) врста L3 – мотоцикл,
(4) врста L4 – мотоцикл са бочним седиштем,
(5) врста L5 – тешки трицикл,
(6) врста L6 – лаки четвороцикл,
(7) врста L7 – тешки четвороцикл;
2) возила врсте M – возила за превоз лица – врста М1– путничко возило врсте
М које има највише девет (9) места за седење укључујући и седиште возача;
3) возила врсте N – теретна возила – врста N1 – возило врсте N чија највећа
дозвољена маса не прелази 3,5 t.

Члан 2.
Право на субвенционисану куповину возила имају правна лица, предузетници
и физичка лица.
Право на субвенционисану куповину возила немају правна лица и
предузетници који су остварили, односно који остваре право на субвенционисану
набавку путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног
превоза, у складу са прописом којим се уређују услови и начин спровођења
субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси
превоза као јавног превоза.

Члан 3.
Укупна расположива средства за реализацију субвенционисане куповине
возила у 2024. години, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2024.
годину („Службени гласник РС”, број 92/23) на Разделу 25 – Министарство заштите
животне средине.

Члан 4.
Субвенционисана куповина возила из члана 1. ове уредбе спроводи се
исплатом следећих износа:
1) за возила врсте L1 и L2, 250 евра у динарској противвредности по
званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате
купопродајне цене;
2) за возила врсте L3 – L7, 500 евра у динарској противвредности по
званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате
купопродајне цене;
3) за возила врсте М1 и N1 искључиво на електрични погон, 5.000 евра у
динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке
Србије, на дан уплате купопродајне цене.

Члан 5.
Субвенционисана куповина возила спроводи се исплатом износа из члана 4.
ове уредбе на име:
1) учешћа за финансијски лизинг за куповину новог возила;
2) плаћања дела купопродајне цене новог возила.
Правна лица, предузетници и физичка лица која купују возило на рате, да би
користили субвенцију из члана 4. ове уредбе, дужни су да пре исплате субвенције
закључе уговор о финансијском лизингу и исплате износ у висини од најмање 15%
купопродајне цене новог возила даваоцу финансијског лизинга на име дела учешћа
за одобрење уговора о финансијском лизингу возила.
Ако правна лица, предузетници и физичка лица купују ново возило
сопственим средствима, субвенција из става 1. овог члана исплаћује се након што
доставе доказ да је у целости исплаћен део купопродајне цене који се не финансира
из средстава за одобравање субвенција.

Члан 6.
Захтев за субвенционисану куповину новог возила у складу са овом уредбом
подноси се Министарству заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство)
у затвореној коверти, на адресу: Министарство заштите животне средине,
Омладинских бригада 1, Београд, са назнаком: ,,Захтев за субвенционисану
куповину нових возила која имају искључиво електрични погон”.
Захтев за доделу средстава садржи:
1) податке о подносиоцу захтева:
(1) за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и
ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре (не старији од 15 дана на дан подношења захтева), име и презиме
лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и Email адресу
контакт особе,
(2) за физичка лица – име и презиме, адресу становања, контакт
телефон и Email;
2) потврду из Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) да
против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација,
стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација
и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;
3) потврду из АПР да правно лице или предузетник нема правоснажну судску
или управну меру забране обављања делатности;
4) потврду из АПР да правно лице или предузетник нема осуду због
привредног преступа;
5) доказ из Пореске управе да је правно лице или предузетник измирио све
доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о
репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по
споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000
динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати
пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по
репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
6) потврду из Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП) да
физичко лице није осуђивано за кривична дела против привреде, имовине, живота и
тела, јавног реда и мира и правног саобраћаја;
7) потврду из локалне пореске администрације да је физичко лице измирило
све обавезе по основу пореза на имовину;
8) потврду о хомологацији коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја;
9) потврду о саобразности – Certificate of conformity („COCˮ) за возило које је
предмет купопродаје;
10) за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;
11) предрачун добављача за набавку новог возила;
12) предуговор између добављача и правног лица, предузетника или физичког
лица који садржи врсту возила, назив произвођача, модел возила, годину
производње, укупну снагу мотора, укупну цену возила и идентификациони број
возила (број шасије);
13) изјаву добављача да је возило које је предмет захтева на лагеру и да може
извршити испоруку возила;
14) изјаву добављача да возило испуњава све прописане услове из члана 1.
ове уредбе;
15) потврду да је добављач ауторизовани дилер за продају нових возила
овлашћен од стране произвођача возила која су предмет захтева и да је регистрован
у АПР за продају возила која су предмет захтева под шифром трговина на велико и
трговина на мало и поправкa моторних возила и мотоцикала или потврду да је
продавац возила које је предмет захтева произвођач тог возила;
16) изјаву подносиоца захтева о начину куповине возила: сопственим
средствима или путем финансијског лизинга (уз обавезно навођење података о
лизинг кући: назив, адреса, матични број (МБ), порески идентификациони број
(ПИБ), број рачуна и назив банке).
Подаци из службених евиденција из става 2. тачка 1) подтачка (1) и тач. 2) –
8) овог члана, као и податак из става 2. тачка 15) овог члана да је добављач
регистрован у АПР за продају возила која су предмет захтева под шифром трговина
на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и моторцикала,
прибављају се по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама.
Целокупна достављена документација из става 2. овог члана остаје у архиви
Министарства, без обавезе повраћаја или копирања.
Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу, који је одштампан уз ову
уредбу и чини њен саставни део.

Члан 7.
Ако је захтев потпун, доноси се решење којим се правном лицу, предузетнику
или физичком одобрава субвенција.
Решењем из става 1. овог члана уређује се:
1) врста возила, назив произвођача, модел возила, година производње, укупна
снага мотора, укупна цена возила и идентификациони број возила (број шасије);
2) износ субвенције који ће бити уплаћен на рачун даваоца лизинга, односно
продавца;
3) рок за исплату минималног износа учешћа у случају закључења уговора о
финансијском лизингу за куповину возила, односно рок у коме предузетник, правно
лице односно физичко лице мора да плати купопродајну цену у случају куповине
возила сопственим средствима;
4) рок за закључење уговора о финансијском лизингу за куповину возила,
односно закључење уговора о куповини возила.

Члан 8.
Уколико правно лице, предузетник или физичко лице купују ново возило
сопственим средствима, у обавези су да у року од 15 дана од дана пријема решења
из члана 7. став 1. ове уредбе доставе Министарству уговор о купопродаји возила,
рачун за аванс (у случају да је плаћен аванс за возило), предрачун и доказ о уплати
преосталог дела купопродајне цене возила – извод из банке.
Уколико правно лице, предузетник или физичко лице купују ново возило
путем финансијског лизинга, у обавези су да у року од 15 дана од дана пријема
решења из члана 7. став 1. ове уредбе доставе Министарству уговор о финансијском
лизингу, потврду лизинг куће о висини уплаћеног учешћа као и доказ о извршеној
уплати – извод из банке.
У случају непоштовања рокова прописаних ст. 1. и 2. овог члана, подносилац
захтева губи право на доделу субвенције у текућој години.

Члан 9.
Захтеви за доделу субвенција подносе се закључно са 31. октобром 2024.
године.
Министарство ће вршити доделу субвенција по пристиглим, уредним
захтевима, до висине укупно расположивих средстава за реализацију
субвенционисане куповине возила у 2024. години, у складу са чланом 3. ове уредбе.
Поступак доделе субвенција се прекида ако висина опредељених средстава
субвенција у текућој години није довољна за одобравање свих уредно предатих
захтева у тој години.
У случају да су средства субвенција искоришћена пре истека календарске
године, Министарство ће на својој интернет страници о томе обавестити
заинтересоване стране, а поступак доделе субвенција се прекида.
Поступак доделе субвенција се наставља након што се обезбеде буџетска
средства, с тим што је подносилац захтева дужан да ради даљег наставка поступка
достави нови предрачун за набавку новог возила и изјаву добављача да може
извршити испоруку возила.

Члан 10.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима и
начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво
електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће
и електрични погон (хибридни погон) („Службени гласник РС”, број 18/23).

Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

05 Број:
У Београду,
В Л А Д А
ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ
Ивица Дачић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *