Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rešavanje stambenog pitanja na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rešavanje stambenog pitanja na teritoriji AP Vojvodine

Za porodice sa troje  ili četvoro dece preostalo je još sedam dana da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine. Biće dodeljeno ukupno 250 miliona dinara bespovratnih sredstava u ovoj godini porodicama na teritoriji AP Vojvodine, prema odluci Pokrajinske vlade od 24. januara.

Rok za podnošenje prijave je 19. februar 2024! Najviša suma koja se može dodeliti je 1.500.000 dinara, što je oko 12.820,5 evra, po današnjem kursu Narodne banke Srbije.

Ko ima pravo na bespovratna sredstva?

Pravo na dodelu tih sredstava imaju porodice iz Vojvodine – bračne i vanbračne zajednice s decom, kao i jednoroditeljske porodice, u kojima se rodi treće ili četvrto dete počev od 1. januara 2023. godine pa do dana raspisivanja konkursa, stoji u saopštenju Pokrajinske vlade.

Koliko para može da se dobije?

O visini bespovratnih sredstava po svakoj pojedinačnoj prijavi odlučiće Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Najviša suma koja se može dodeliti je 1.500.000 dinara, što je oko 12.820,5 evra, po današnjem kursu Narodne banke Srbije.

Za šta su namenjena sredstva?

Bespovratna sredstva po ovoj odluci namenjena su za:

1) kupovinu nekretnine ili

2) dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje postojeće nekretnine.

Kako podneti prijavu?

Sva detaljna objašnjenja o konkursu, uslovima za učešće na konkursu i obaveznoj dokumentaciji koja se mora priložiti naći ćete OVDE.

Na veb stranici www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs takođe ćete naći i OBRAZAC PRIJAVE.

Kontakt za pitanja je [email protected].

Ne zaboravite da je rok za podnošenje prijava 19. februar 2024. godine. 

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:
Контакт: [email protected]
Објављено: 01.02.2024. године
Рок: 19.02.2024. године

  1. Одлука Владе
  2. Правилник
  3. Текст конкурса
  4. Образац пријаве

 

На основу члана 58. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – одлука УС, 18/20- др.закон и 111/21- др.закон), 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, број: 113/17, 50/18, 46/21-
одлука УС, 51/21-одлука УС, 53/21-одлука УС, 66/21, 130/21, 43/23-одлука УС и 62/23), члан 15.
став 1. и члана 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), а у вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину („Службени лист АП Војводине”, број: 45/23),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. јануара 2024. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ
ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИЛИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин доделе бесповратних средстава породицама у
којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење
услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине.

Члан 2.
Право на доделу бесповратних средстава за решавање стамбеног питања или за
унапређење услова становања имају породице на територији АП Војводине у којима се – почев
од 01.01.2023. године па до дана расписивања конкурса – роди треће или четврто дете.
Породицом из става 1. овог члана сматрају се брачне и ванбрачне заједнице с децом, као
и једнородитељске породице.
Редослед рођења детета у брачној заједници, ванбрачној заједници као и код
једнородитељских породица, утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту
подношења пријаве на конкурс.

Члан 3.
Бесповратна средства додељују се из средстава буџета Аутономне покрајине Војводине
опредељених за 2024. годину, путем јавног конкурса који расписује Покрајински секретаријат
за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем тексту: Покрајински
секретаријат), најмање једном годишње.
Укупна средства која се опредељују за намену утврђену чланом 1. ове одлуке за 2024.
годину износе 250.000.000,00 динара.

Члан 4.
Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у
даљем тексту: покрајински секретар) решењем образује комисију за преглед пријава с
приложеном документацијом, оцењивање и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту:
комисија).
Комисија броји пет чланова и састоји се од председника комисије и четири члана, као и
заменика председника и заменика чланова комисије.
У састав комисије именују се чланови из реда запослених у Покрајинском секретаријату.
О свом раду комисија доноси пословник.
Покрајински секретар доноси решење о додели бесповратних средстава у року од 30 дана
након добијања предлога за доделу средстава од стране комисије. Одлука покрајинског секретара
јесте коначна.

Члан 5.
Евиденцију корисника права и контролу утрошка наменских средстава из ове одлуке
обавља Покрајински секретаријат.

Члан 6.
Покрајински секретар својим актом прописаће критеријуме и поступак остваривања
права на доделу бесповратних средстава субјектима из члана 2. ове одлуке у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП
Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 000105847 2024 09413 000 000 000 001 04 001 ПРЕДСЕДНИК
Нови Сад, 24. јануар 2024. године Покрајинске владе
Игор Мировић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *